با «چرا؟» شروع کنید

با «چرا؟» شروع کنید

رهبران بزرگ توانایی الهام بخشی دارند و می توانند مردم را به سوی عمل سوق دهند. کسانی که توانایی الهام بخشی دارند به مردم نوعی اراده و حس تعلق می بخشند که با مشوق های بیرونی یا مزایا ارتباط چندانی ندارد. رهبران واقعی پیروانی را می سازند که عملشان نه حاصل فریب و نفوذ، که نتیجه الهام بخشی است. انگیزه کار در این افراد انگیزه ای عمیقا شخصی است. مشوق ها بر این افراد تاثیر چندانی ندارند. این افراد برای پرداخت هزینه، تحمل دشواری ها وحتی مشکلات شخصی آماده اند. کسانی که از توانایی الهام بخشی برخوردارند پیروانی را می سازند که نه به اجبار، که به خواست خود و به نفع همگان دست به کار می شوند. این رهبران کار خود را با «چرا ؟» شروع می کنند.

هدف کتاب "رهبر الهام بخش کسب و کار خود باشیم" صرفاً تلاش برای تصحیح اشتباهات و رفع عیب و نقص ها نیست. بلکه این کتاب راهنمایی است برای تقویت و تمرکز بر نقاط قوت و چیزهایی که کارکرد درست دارند. هدف در هم ریختن راه حل های دیگران نیست. بسیاری از پاسخ ها، اگر بر شواهد و قراینی درست استوار باشند، کاملاً پذیرفتنی هستند. با این حال، اگر پرسش هایی که در آغاز مطرح می شوند پرسش هایی نادرست باشند، اگر درک درستی از علت نداشته باشیم، در این صورت حتی پاسخ های درست در نهایت به مسیری غلط منتهی خواهند شد. همه می دانیم که حقیقت روزی آشکار خواهد شد.

0 دیدگاه

نظر شما راجع به این مقاله چیست؟