روش گرگ : فروش خط مستقیم: هنر متقاعدسازی، تاثیرگذاری و موفقیت

Way of the Wolf: Straight Line Selling: Master the Art of Persuasion, Influence, and Success


- نویسنده: جردن بلفورت

- مترجم: امیرابوالفضل ذکریایی، نازلی منجم زاده

- انتشارات: سیته

- سال چاپ: 1401

- نوبت چاپ: 1

- شابک: 9786226663526

- کد کتاب:

- جلد: شومیز

- قطع: رقعی

- تعداد صفحه: 264

- وزن: -

- موجودی: 1


ﺟﺮدن ﺑﻠﻔﻮرت از ﺳﯿﺴﺘﻢ «ﻓﺮوش و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزى ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ» اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوﻫﻰ از اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻓﺮوش و اﻓﺮاد ﮐﻢ‌درآﻣﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪ‌اى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ. او ﺑﻪ ﻣﺪد اﺳﺘﺮاﺗﮋى‌ﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﮔﺎم‌ﺑﻪ‌ﮔﺎم ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ و ﺗﯿﻢ‌ﻫﺎى ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺛﺮوت ﻫﻨﮕﻔﺘﻰ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻰ ﮐﺎر ﺑﻠﻔﻮرت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ‌ ﺗﮑﻨﯿﮏ‌ﻫﺎ، اﺳﺘﺮاﺗﮋى‌ﻫﺎ و ﻧﮑﺎﺗﻰ را ﮐﻪ او در ﻣﻮرد ﻫﻨﺮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزى و ﻓﺮوش ﻣﻰ‌ﮔﻮﯾﺪ، در ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﻰ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ درآﻣﺪه و اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺮدن ﺑﻠﻔﻮرت درﮐﺘﺎب «روش ﮔﺮگ» ﮐﺪ ﺷﯿﻮه‌ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﺮدن ﻫﺮ ﮐﺴﻰ را ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎرى ﻣﻰ‌ﺷﮑﻨﺪ و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزش ﻣﻰ‌دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه، ﻣﺬاﮐﺮه‌ﮐﻨﻨﺪه، ﺗﻤﺎم‌ﮐﻨﻨﺪه، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

فهرست مطالب

پیش گفتار: تولد یک سیستم فروش
فصل ۱: رمزگشایی کد فروش و تأثیرگذاری
فصل ۲: ابداع خط مستقیم
فصل ۳: چهار ثانیه  اول
فصل ۴: تن صدا و زبان بدن
فصل ۵: مدیریت حالت
فصل ۶: یک فرمول مطمئن برای مدیریت حالت تان
فصل ۷: تن صدای پیشرفته
فصل ۸: زبان بدن پیشرفته
فصل ۹: هنر مشتری یابی
فصل ۱۰: ده قانون مشتری یابی خط مستقیم
فصل ۱۱: هنر و علم ارائه  فروش در سطح جهانی
فصل ۱۲: هنر و علم حلقه 

 

کتاب اصلی :  Way of the Wolf: Straight Line Selling: Master the Art of Persuasion, Influence, and Success


درباره ما

کتاب چشم‌انداز در سال 1391 فعالیت خود را در تامین و عرضه منابع مورد نیاز آموزش و پژوهش در حوزه‌های تخصصی اقتصاد، تجارت و مدیریت آغاز نمود. نیاز به وجود چنین مرکز تخصصی با توجه به استقبال مدیران، اساتید، دانش‌پژوهان، کارگزاران و علاقمندان فهیم این حوزه‌ها ما را بر حفظ این مسیر ثابت قدم نمود و اکنون فروشگاه کتاب چشم‌انداز به مرکز قابل توجهی در تامین نیاز دانش دنیای کسب‌و‌کار با پشتیبانی شما اهالی گرانقدر کتاب تبدیل شده است. در حال حاضر در فروشگاه کتاب چشم‌انداز می‌توانید به جستجو و تهیه کتابها و محصولات فرهنگی کاربردی در حوزه‌های اقتصاد، مدیریت، تجارت، بورس، بازاریابی، تبلیغات، برند، فروش، کارآفرینی، رهبری، روان‌شناسی و مسائل کسب‌و‌کار و دیگر زمینه‌های مرتبط به همراه کتاب‌های عمومی سایر حوزه‌ها اقدام نمایید.

تماس با ما

نمادها