151 راهبرد معاملاتی

151Trading Strategies, 2018


- نویسنده: زورا کاکاشادزه، خوان اندرس سرو

- مترجم: فریبرز کبیری

- انتشارات: فدک ایساتیس

- سال چاپ: 1399

- نوبت چاپ: 1

- شابک: 9786001603952

- کد کتاب: T-084

- جلد: شومیز

- قطع: وزیری

- تعداد صفحه: 214

- وزن: -

- موجودی: 2


در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎدی ﺷﺎﻣﻞ 550 ﻓﺮﻣﻮل رﯾﺎضی ﺑﺮای 150 راﻫﺒﺮد ﻣﻌﺎﻣﻼتی ﮐﻪ ازاﻧﻮاع داراﯾﯽﻫﺎ (و اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻬﺎم، اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت، اﺑﺰار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ، ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ، ETFﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﺎﻻ، ﭘﻮلﻫﺎی ﺧﺎرجی ﯾﺎ ارزﻫﺎ، اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ، داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری، ﺗﻼﻃﻢﭘﺬﯾﺮی (ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻼس داراﯾﯽ)، اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت، داراﯾﯽﻫﺎی درﻣﺎﻧﺪه، ﻧﻘﺪ، رﻣﺰ ارزﻫﺎ، داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ (ﻣﺜﻞ آب و ﻫﻮا، اﻧﺮژی، ﺗﻮرم)، ﮐﻼن ﺟﻬﺎﻧﯽ، زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎ، و آرﺑﯿﺘﺮاژ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ (ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﺑﯿﺰ، K - ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ) ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺎرج از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ و ... اراﺋﻪ شده است.

 

کتاب اصلی :  151Trading Strategies


درباره ما

کتاب چشم انداز در سال 1391 فعالیت خود را در تامین و عرضه منابع مورد نیاز آموزش و پژوهش در حوزه‌های تخصصی اقتصاد، تجارت و مدیریت آغاز نمود. نیاز به وجود چنین مرکز تخصصی با توجه به استقبال مدیران، اساتید، دانش‌پژوهان، کارگزاران و علاقمندان فهیم این حوزه‌ها ما را بر حفظ این مسیر ثابت قدم نمود و اکنون فروشگاه کتاب چشم انداز به مرکز قابل توجهی در تامین نیاز دانش دنیای کسب‌و‌کار با پشتیبانی شما مشتریان گرانقدر تبدیل شده است. در حال حاضر در فروشگاه کتاب چشم انداز می‌توانید به جستجوی کتابها و محصولات فرهنگی کاربردی در حوزه‌های اقتصاد، تجارت، بازاریابی، تبلیغات، برندینگ، فروش، کارآفرینی، رهبری، بورس، روان‌شناسی و مسائل کسب‌و‌کار، مدیریت و دیگر زمینه های مرتبط به همراه کتاب های عمومی سایر حوزه ها بپردازید.

تماس با ما

نمادها